La comptabilitat analítica com a eïna per una millor presa de decisions

La principal tasca i alhora responsabilitat d’una empresa/empresari és gestionar els recursos humans i materials a la seva disposició amb la finalitat de que crear el màxim de valor. La creació de valor constitueix, doncs, el seu desafiament més important. La creació de valor a través de la presa de decisions, s’haurà de realitzar generalment en un marc d’incertesa. L’objecte de l’anàlisi dels estats econòmica-financers, consisteix en proveir d’informació sobre la situació patrimonial de l’empresa, el seu resultat i els fluxos de caixa en ella generats.

En aquesta línia la comptabilitat financera és portada per totes les empreses amb independència de la seva dimensió i és l’eina generalment utilitzada per registrar els fets econòmics (proveir la informació que esmentavem) afectes a un negoci i en la que posteriorment ens recolzem per prendre decisions. No podem dir el mateix, a nivell d’implantació, de la comptabilitat de costos o de gestió, en que si bé és utilitzada per la pràctica totalitat de grans empreses, no és així en el cas de les PIMEs, petits empresaris o autònoms. En aquests últims agents esmentats, el seu nivell d’implantació i desenvolupament té encara camí per recórrer.

En tant per prendre decisions que ens acostin a la maximització del valor de l’empresa o negoci cal una excel·lent base, és a dir, un òptim registre dels fets econòmics, considerem cabdal per PIMEs, petits empresaris o autònoms, la implantació i seguiment d’una òptima comptabilitat de gestió o de costos. Aquesta ens permetrà reduir riscos i si en fem una bona interpretació, tenir una incidència clau en la planificació estratègica futura, en l’assignació òptima de recursos i maximitzar la nostra competitivitat.

La visió de l’anterior amb un exemple ens aportarà una mica més de llum a la qüestió. Considerem que som els propietaris d’una empresa que comercialitza articles d’esport i que presenta les següents unitats de negoci de les quals, al mateix temps, es composen de 3 esports/articles següents:

     1. Esports de mar

  • Kayak
  • Windsurf
  • Vela

     2. Esport de muntanya

  • Esqui
  • Running
  • Bicicleta

     3. Esports Indoor

  • Bicicleta estàtica
  • Màquina de córrer
  • Màquina de peses

La comptabilitat financera tradicional, poc ens aportaria si volguéssim ser coneixedors de marges per cada esport dins cada unitat de negoci, els seus costos unitaris, realitzar comparacions inter-anuals, o bé ser coneixedors dels costos directes i indirectes de cada article de cada esport...la comptabilitat analítica en canvi, ens permet ampliar les possibilitats d’anàlisis de les dades o fets econòmics de l’empresa i és aquesta major i millor perspectiva que ens aporta, la que ens permet prendre decisions d’una manera més òptima, consistent i suportada.

 

Andreu López

TF Assessors