Les 10 principals debilitats de les petites i mitjanes empreses

 

La gestió financera d'una empresa és clau per assegurar la continuïtat del negoci i fins i tot evitar tancaments que es produeixen per manca de control de l'operativa o per dificultat d'obtenir crèdits bancaris. Factors com la manca de temps i de recursos econòmics i humans influeixen de manera decisiva en que no totes les empreses puguin mantenir un control sobre aspectes clau per a la sostenibilitat i creixement del negoci.

La planificació de tresoreria, el control de marges, el màrqueting bancari, la comptabilitat analítica o la comunicació interna dels procediments són alguns dels aspectes clau que les pimes haurien de tenir en compte per evitar possibles situacions de risc.

 

1. Manca de control dels recursos econòmics

La supervivència de qualsevol empresa comença per assegurar els recursos. La planificació de tresoreria permet a l'empresari anticipar-se a situacions de tensió i gestionar els sobrants. És la base per gestionar estratègicament la obtenció de més recursos a través de la negociació bancària, de l'entrada d'inversors o del finançament públic.

2. Descuidar el control de marges

Moltes empreses veuen com cauen els marges per raons diverses, com poden ser la disminució de les vendes o el canvi de mix de productes i clients. Si es detecten a temps aquest tipus de situacions és necessari prendre mesures, revisar els preus, o variar l'estratègia de compres. Una cosa tan simple com calcular el preu de venda net o el cost real poden evitar preses de decisions errònies.

3. No calcular la rendibilitat

Conèixer la rendibilitat per client, per producte, per servei o per punt de venda permetrà millorar les operacions i prendre decisions comercials clau. És crucial segmentar la informació econòmica rellevant a través de la comptabilitat analítica.

4. Oblidar el 'màrqueting bancari'

La relació amb el banc, la gestió de les tensions de tresoreria ... les pimes han de construir una posició negociadora forta i establir una gestió estratègica del 'pool' bancari, ja que és una de les claus de la gestió financera.

5. Manca de previsió

No sempre és necessari portar un control diari, ja que en algunes companyies n'hi ha prou amb fer-ho setmanal o mensualment, però és imprescindible tenir una visió a llarg termini. La previsió de tresoreria permet planificar els objectius de negociació bancària a curt i mig termini.

6. Descuidar el sistema informàtic

En l'actualitat, l'operativa de les empreses està lligada a l'existència de programari de gestió que cobreixi les àrees clau del model de negoci, com el control dels comptes.

7. No apostar per la formació contínua

És necessari comptar amb un equip amb el suficient coneixement, que aprengui i millor-hi contínuament, des del domini de l'Excel fins a la gestió de temps. La formació sosté la millora contínua i la motivació.

8. Manca de metodologia

Els equips han de imbuir-se de la metodologia que els permeti ser més eficients i innovar en la gestió econòmica de l'empresa. Cal crear circuits administratius eficients que ajudin a millorar la productivitat.

9. Manca de comunicació interna

Perquè la informació dels diferents departaments sigui pràctica i aporti valor és important que la seva obtenció sigui fàcil, pel que és important comptar amb uns procediments de treball que assegurin la comunicació interna adequada.

10. Poc temps per a l'anàlisi

Sovint, la presa de decisions no es basa en una anàlisi sistemàtica de la realitat o dels diferents escenaris.

 

Per a qualsevol informació adicional, consulta amb el teu gestor econòmic financer.

Andreu Lopez

TF Assessors