Les concessions administratives de serveis esportius: propostes de supervisió i millora operacional

Quan s'opta per la gestió indirecta d'un servei esportiu, l'Administració municipal passa de la posició de prestador del servei a la posició de planificador, organitzador, controlador i avaluador dels serveis que presten les empreses concessionàries.

Com una Administració municipal por realitzar eficient totes les noves tasques adquirides? quines eines por fer servir un Ajuntament?

Vegem a continuació algunes recomanacions sobre diferents instruments de que es poden servir els Ajuntaments quan supervisen les concessions administratives:

 1. Inspecció i visites. A través d'aquesta via els inspectors municipals comproven "in situ" l'adequat o inadequat funcionament del concessionari
 2. Petició documental: s'haurà de requerir al concessionari o, si s'escau a l'empresa prestadora de serveis perquè aporti la següent documentació:
 • Plantilla de personal amb especificació del lloc que s'exerceix, tipus de contracte i vigència.
 • Pla de prevenció de riscos laborals i la resta de documentació que acrediti que compleix amb relació al seu personal les obligacions que li imposa la legislació.
 • Reglament de règim intern.
 • Programa d'activitats.
 • Pla de manteniment d'instal·lacions, equips i edificis.
 • Pla de qualitat de sistemes de qualitat
 • Document de seguretat en matèria de protecció de dades personals.
 • Memòria anual i balanç comptable diferenciat del centre esportiu i d'altres activitats comercials que es desenvolupen en el mateix

      3. Comissió de seguiment. Es tracta d'un òrgan col·legiat, format per representants de municipi i representants de l'entitat concessionària que té com a finalitat vetllar pel compliment de les condicions establertes en els plecs de prescripcions tècniques i en l'oferta realitzada pel concessionari i en concret es recomana que doni el vistiplau principalment a:

 • Plantilla i estructura de personal
 • Compte d'explotació
 • Proposta de pressupost
 • Proposta de Actuacions de conservació
 • Memòria Esportiva i activitats en general
 • Memòria econòmica
 • Pla utilització esportiva
 • Proposta de preus
 • Pla d'inversió anual

     4. Auditoria funcional. Aquesta consisteix en un examen crític, sistemàtic i independent de la gestió d'una entitat, per determinar l'eficàcia amb la qual aconsegueix els seus objectius preestablerts, l'eficiència i economia amb què s'utilitzen i obtenen els recursos, el nivell de qualitat de la gestió realitzada i l'impacte de l'efectivitat o impacte de la seva actuació, per tal de suggerir les recomanacions que milloraran la gestió en el futur. Amb aquesta tècnica podem conèixer si l'actuació del concessionari és d'acord amb les condicions establertes en els plecs de prescripcions tècniques i, si escau suggerir les accions corresponents per al compliment d'aquelles.

L'eficàcia en la prestació de serveis públics per operadors privats està fortament condicionada per la vigilància i control que l'Administració exerceixi sobre aquells i els mitjans de què disposi per a això per exercir aquest control.

 

Andreu López

TF Assessors